Občan Podnikatel Turista
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Anny Kaple P. Marie Einsiedelnské Úvodní strana
Kolej piaristů
Česky Deutsch English Česky Deutsch English
Posvátný okrsek
Kaple sv. Anny Kolej piaristů Kolej piaristů Kaple sv. Floriána Kaple P. Marie Einsiedelnské Kaple P. Marie Einsiedelnské
Posvátný okrsek
Na západním okraji historického Ostrova se rozkládá komplex budov někdejší koleje piaristů. Kolej s gymnáziem byla postupně doplňována samostatnými kaplemi a proto byl celý areál zván Posvátným či Svatým okrskem. V letech 2001-2007 byl areál kompletně obnoven s umístěním expozice z dějin města Ostrova s pietní upomínkou na významné majitele města Ostrova, vévody sasko-lauenburské a markrabata bádenská. Obnovené barokní památky podávají jedinečné svědectví o bohaté minulosti Ostrova.

Kaple sv. Anny.
Mauzoleum vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských
Základní kámen k vybudování pohřební kaple položil vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský dne 20. dubna 1644. K výstavbě rodového mauzolea si vybral odlehlé místo za zámeckou zahradou. Kaple byla slavnostně vysvěcena 16. září 1663 a nedlouho na to zde byly uloženy ostatky Julia Jindřicha, který zemřel 20. listopadu 1665. Centrální stavba na polygonálním půdorysu s osmibokou báňovitou střechou s lucernou a cibulí byla zevně členěna pomocí dvojplášťového pilastrového řádu. V interiéru byly po obvodu, mezi vtaženými pilíři, umístěny jednotlivé dvoupodlažní výklenkové empory pro uložení tumby (kenotafu) pohřbených příslušníků sasko-lauenburského a bádenského rodu, jenž mohly být využívány i jako zpěvácké tribuny. Rodové mauzoleum je vzácným architektonickým dílem, jednou z nejstarších raně barokních centrálních staveb na území Čech.

Kolej piaristů s kostelem Zvěstování Panny Marie
Rozhodnutí postavit v Ostrově kolej piaristů učinila vévodkyně Anna Magdaléna, vdova po Juliu Jindřichovi, vévodovi sasko-lauenburském, dne 6. května 1666. Stavbu provedl v letech 1666-1671 pražský stavitel bavorského původu Martin Reiner. Jádro klášterního areálu tvoří kostel Zvěstování Panny Marie, jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem. Prostor lodi je zaklenut valenou klenbou s třemi páry trojúhelných nestyčných výsečí, vybíhajících z mohutných vnitřních pilířů. Mezi vtaženými pilíři lodi jsou umístěny úzké boční empory. Přímo z chrámové lodi byla krytou chodbou přístupná pohřební kaple. Za závěrem byla umístěna původně samostatně vysoká hranolová věž, zvonice, zastřešená cibulovitou střechou s lucernou. Ke kostelu přiléhají na severu tři jednopatrová křídla konventu, vymezující vnitřní dvůr s křížovou chodbou. Architektonické řešení fasád je velmi střídmé. S přestávkami bylo v klášteře do roku 1876 Piaristické gymnázium. Studovala zde řada pozdějších významných osobností, mezi jinými známý hudební skladatel a bádenský dvorní kapelník Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746) či proslulý fyzik a chemik Josef Loschmidt (1821-1895), jeden ze zakladatelů jaderné fyziky. Ve 20. letech 20. století studovala v dívčím penzionátu sester křesťanské lásky dva roky česká herečka Zita Kabátová.

Kaple sv. Floriána
Byla postavena v letech 1692-1693 na paměť požáru, který sice zachvátil zámek, ale na vlastní město se nerozšířil. Kdo byl autorem stavby prozatím nevíme. Centrální hranolová stavba se zkosenými nárožími je zastřešena bání s lucernou. Fasáda je členěna zdvojeným pilastrovým řádem s lisénovými rámci. Římsou oddělená kupole nese malbu znázorňující Vraždění betlémských dětí a Nejsvětější Trojici italského malíře Paola Manni. V letech 1793-1852 sloužila jako sýpka a skladiště. V roce 1933 byla renovována jako památník obětem první světové války. Po celkové obnově v roce 2007 byl v  kapli umístěn Památník obětem násilí na Ostrovsku.

Kaple Panny Marie Einsiedelnské
Byla postavena roku 1709-1710 jako kopie poutní kaple ve švýcarském Einsiedeln patrně dvorním stavitelem J. M. Sockhem. Obdélná kaple s odsazeným pravoúhlým závěrem má bohatě architektonizováno vstupní průčelí obrácené k městu. Nad vstupem je vložen alianční znak vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských. Celá stavba je završena vysokým štítem s reliéfem Smrti Panny Marie. Ve vrcholovém frontonu byla umístěna plastika Panny Marie, po stranách štítu sochy sv. Benedikta a sv. Maura.

Do areálu Posvátného okrsku dále patří drobná kaple Panny Marie Bolestné, nacházející se vedle kaple P. Marie Einsiedelnské a gloriet v klášterní zahradě. V ohradní zdi zahrady byla ve 20. letech 20. století ještě upravena drobná gróta Panny Marie Lurdské.

text: Mgr. Lubomír Zeman