Kaple panny Marie Einsiedelnské


Byla postavena roku 1709-1710 patrně stavitelem J.M.Sockhem jako kopie poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu. Stavitel J.M.L.Rohrer postavil obdobnou kapli v roce 1715 i v Rastattu, kam z Ostrova přesídlili bádenští. Obdélná kaple s odsazeným pravoúhlým závěrem má bohatě architektonizováno vstupní průčelí, obrácené k městu. Fasádu průčelí člení představěné sloupy s kompozitními hlavicemi a nárožnými pilastry. Vstup rámují kanelované pilastry, nesoucí roztržený fronton s aliančním znakem majitelů panství - vlevo markrabat Bádenských, vpravo vévodů Sasko-Lauenburských. Celá stavba je završena vysokým štítem s reliéfem Smrti Panny Marie. Ve vrcholovém frontonu byla umístěna plastika Panny Marie, po stranách štítu další dva světci.


klaster_050428_ 001.jpg (90513 bytes)  klaster_050428_ 028.jpg (100886 bytes)  klaster_050428_ 031.jpg (111254 bytes)  klaster_050428_ 032.jpg (177230 bytes)


Pověst o Černé Matce Boží

Na vršku u kláštera stojí nádherná kaple Panny Marie Einsiedelnské. Socha Panny Marie s dítětem tam trůní uprostřed zlatých oblaků. Její tvář a ruce jsou černé. Žádný div, že tuto jedinečnou sochu obestírá 
svým pláštěm pověst.

Když byla kaple budována a na vršek musely být vláčeny těžké kameny na sloupy a schody, nabídl se staviteli ku pomoci ďábel, a to za cenu stavitelovy duše. Práce pak pokračovaly velmi rychle, jakoby  těžká břemena vynášely neviditelné ruce a brzy stála kaple před očima stavitele v celé kráse. Když splnil svůj úkol, dostavil se ďábel a žádal svou odměnu. V hrůze a strachu se stavitel utekl k soše Matky Boží a ukryl se za ní. Když chtěl ďábel uchvátit svou oběť, dotkl se milostné sochy a hle ! tvář a ruce Matky Boží i dítěte rázem zčernaly, ďábel však zbělel. Protože se s bílou tváří nemohl vrátit, nabídl staviteli, že mu ponechá jeho duši když vrátí Matce Boží bílou barvu, aby opět zčernal. Mistr se pokoušel stále znovu nabílit sochu, ale k ďáblově úleku zůstávala stále černá stejně jako ďáblova tvář  bílá. Plný vzteku a hněvu vyběhl ze dveří a vrazil do kaple,aby ji pobořil. Ale jakkoliv ďábel zuřil dokázal jen to, že se jeho ruka  otiskla do kamene a krvácela. Plný zlosti zaryl tvář i ruce do černé hlíny a zmizel. Stavitel byl zachráněn. Ještě dnes však můžeme spatřit otisk krvavých prstů ďáblovy ruky nad vstupními dveřmi kaple. Svatá Matka Boží je černá a černá zůstane i kdyby byla tisíckrát přemalována na bílo.

 

Překlad z „600 Jahrfeier Schlackenwerth, 
14.,15.,16. August 1931“ – str. 60. a 63. 
autor Alfred Wolf.

Kaple jako poděkování 
za uzdravení syna

Markraběnka Sibylla Augusta Bádenská navštěvovala často známá poutní místa, především švýcarské Einsiedeln se zázračnou sochou černé Matky Boží. Během   jedné z těchto poutí v roce 1708 pronesl svá první slova její již šestiletý nejstarší syn Ludwig Georg, korunní princ, který do té doby nemluvil. Z vděčnosti dala markraběnka v Ostrově postavit kapli, kopii kaple v Einsiedeln. Opat einsiedelnských benediktýnů Maur jí poskytl plány a později také kopii černé madony, pocházející z období kolem roku 1450. V letech 1709-1710 byla v blízkosti piaristické koleje na tzv. Kapellenbergu postavena kaple P.Marie Einsiedelnské a 8. září 1710 vysvěcena. Vede k ní monumentální schodiště a její průčelí zdobí štukové reliéfy Zvěstování P.Marie a Narození Páně, nad vchodem pak kamenný reliéf Smrt P.Marie a alianční znak Sasko-Lauenburských a Bádenských. Stavba je završena štítem s třemi kamennými sochami – P.Marie, sv.Benedikta a sv.Maura. Vzhledem k tomu, že původní kapli v Einisiedeln postihly válečné události a byla přestavěna, zachovává  ostrovská kopie její původní podobu. Jen mramorové obložení nahradil červený nátěr. Einsiedelnská kaple byla - také s finanční pomocí  partnerského města Rastattu - opravena a v roce 2001 znovu vysvěcena.


Můžete také navštívit naše partnerské stránky
www.ostrov.cz
| www.eOstrov.cz | www.ostrovsko.cz