PROJEKT HISTORICKÝ OSTROV

Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu 
barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov

Tento projekt  je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj)

www.strukturalnifondy.cz 

Úvod:

Předmětem projektu je obnova regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek.

Zámeckého parku, drobných staveb v zámeckém parku (Slavnostní propyleje, Bílá brána).  Areálu bývalého Piaristického kláštera - souboru sakrálních staveb (kaple sv. Floriána, pohřební kaple sv. Anny, kaple P. Marie Bolestné, interiér kostela Zvěstování P. Marie), klášterní zahrady s ohradní zdí, glorietem - vyhlídkovým altánem. 

Zřízení a vybavení subjektu, který bude sloužit jako informační kancelář s bezbarierovým přístupem a bude mít sídlo v jedné z historických památek. V rámci projektu bude nově realizováno nové Ekocentrum, jehož náplní budou volnočasové aktivity dětí a mládeže, výchova k ochraně životního prostředí  a provedena demolice objektů bývalých kasáren. V rámci projektu bude dále provedena publicita a propagace projektu. Provoz obnovených památek bude zajišťovat město Ostrov a partneři projektu, dvě příspěvkové organizace města Ostrov - Dům kultury (objekty v areálu kláštera) a Městský dům dětí a mládeže (Ekocentrum).

 

Hledáme 

pamětníky, kteří se zúčastnili jakéhokoliv dění v klášteře s cílem  shromáždit maximální dostupné množství informací. Telefonujte na 353 800 525 nebo pište na adresu:  Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov nebo e-mailem na sefredaktor@dk-ostrov.cz 

Předem děkujeme.

Cíle projektu

Všeobecné cíle: Rozvoj cestovního ruchu a jeho kvality, rozvoj místních podnikatelských aktivit (méně než 10 zaměstnanců), vznik nových pracovních míst, zlepšování životního prostředí ve městě, zlepšení kvality služeb cestovního ruchu, vytvoření prostor pro kulturní a naučné vyžití. 

Specifické cíle: Zlepšení image města, regenerace historického jádra, zachování a obnova kulturního rázu a ekologické stability, zvýhodnění města v regionu bohatou nabídkou historických památek a architektonických památek, využití potenciálu turistického ruchu nedalekých lázní, prohloubení spolupráce s partnerským městem Rastatt.

 

Podrobnosti naleznete ZDE 
Projektová fiše - výtah ze žádosti o dotaci

Aktuality:

20.10. 2007 Veřejný internet k dispozici návštěvníkům kláštera

V rámci prohlídky kláštěrního kostela mohou návštěvníci využít také možnosti veřejného internetu, který je umístěn u vstupu do lodi kostela. Cena 1 Kč/min. Minimálně však 10 Kč. 

Slavnostní otevření klášterního areálu, zámeckého parku a ekocentra proběhne v sobotu 29. září 2007. 

Podrobný program naleznete ZDE

24. 9. 2007 Klášter je se připravuje na první návštěvníky

Všechny stavební práce jsou dávno dokončeny, exponáty jsou na svém místě, probíhají už jen kosmetické úpravy na klášterních interiérech. Mezi posledními se rozmisťují informační tabulky k bočním oltářům, které informují o tom, komu byli oltáře zasvěceny, fotografie ukazují stav v padesátých letech a stav v době největší zkázy před zahájením opravy. Jako poslední se instaluje velkoplošná LCD obrazovka s přehrávacím zařízením. Zde budou moci návštěvníci shlédnout dokumenty nejen z průběhu oprav klášterního areálu, ale také více než desítku dokumentů z produkce Kabel Ostrov, s.r.o. a Studia Augusta. Jistě bude zajímavé sledovat dva dokumenty, které se věnovaly klášteru a barokní architektuře v době dlouho před zahájením oprav. 

Tímto končí historie "před otevřením areálu". Těšíme se nashledanou v Ostrově, kdy se pude psát nová historie "po otevření kláštera". Věřím, že to bude doba úspěšná a šťastná. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

pmw01.jpg (147267 bytes)16.9. 2007 Práce na expozicích klášterního kostela pokračují

Do klášterního kostela přibyl zřejmě nejobjemnější exponát. Je jím barokní pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem, jejíž původní místo bylo na vrcholu morového sloupu na Starém náměstí. Na tomto místě jí nahradila kopie a originál dočasně sídlil v galerii umění v zámeckém parku. 400 kg umělecký předmět čeká ještě vyzvednutí na více než metrový podstavec. Socha byla totiž vytvořena pro pozorování z hlubokého podhledu a pokud by zůstala stát na zemi, byl by umělecký dojem pro návštěvníky degradován. Dle tohoto principu se budou instalovat i ostatní dřevěné plastiky. Dle možností budou umístěny do téže polohy, ve které se nacházely po tři minulá století. Přes veškeré vynaložené náklady a snahu architektů při tvorbě expozice, zůstává klášterní kostel mementem minulého režimu.

11.9. 2007 Exponáty opustily pamětní síň 

Projekt Historický Ostrov se chýlí do svého závěru. Svědčí o tom mimo jiné také fakt, že započalo stěhování exponátů z pamětní síně v Letohrádku do klášterního kostela. Během dvou týdnů zde vznikne zcela nová expozice z Ostrovské historie. V sakristii klášterního kostela bude rozšířená pamětní síň obohacená o exponáty získané v posledních několika letech, na prvním kůru bude prezentován společenský život převážně IX. Století a druhý kůr bude patřit výhradně ostrovskému porcelánu. Součástí nové expozice bude také multimediální prezentace jak historie města Ostrova tak vlastního průběhu rekonstrukce areálu. Expozice bude zpřístupněna v den otevření celého areálu dne 29. září od 9.00 hod. v rámci tradiční Michaelské pouti.

17.7. 2007 Rada města schválila pořízení sochy Piety do opravené kapličky Panny Marie Bolestné. Tato kaplička se znovu "narodila" ze zbytků základů, které byly téměř zapomenuty vpravo od Einsiedelnské těsně u klášterní zdi.  Z dobových snímků je zřejmé, že v této kapličce byla umístěna socha Piety, ale není známo, o kterou z dochovaných soch jde a spíše převládá názor, že původní socha byla ukradena spolu s mnoha jiným uměleckými předměty. "Nová" pieta pochází z depozitáře Římskokatolické církve v Nejdku a její vznik se datuje do 19. století.

pieta_kaplicka.jpg (149002 bytes)  pieta1.jpg (74604 bytes)  kaplweb.jpg (185655 bytes)

4.7. 2007 Reminiscence zámeckého parku dala vzniknout novým pohledům na Letohrádek a vytvořila nová romantická zákoutí. Je potěšitelné, že přes poměrně rozsáhlé probírky zeleně, jí zde zbylo dostatek. 

park101.jpg (117242 bytes)  park104.jpg (180157 bytes)  park103.jpg (216739 bytes)  park105.jpg (169690 bytes)         

2.7. 2007 Expozice v klášterním kostele se otevře už v září!

Rekonstrukce klášterního areálu se chýlí ke konci a jeho slavnostní otevření se nezadržitelně blíží. Tato významná událost se uskuteční letos 29. září v rámci Michaelské pouti, která se již tradičně stala příležitostí pro významné městské události. V minulých letech to bylo například otevření obchvatu, obnoveného Mírového náměstí nebo uložení insignií města do báně na věži kostela sv. Michaela. Nyní bychom na tomto místě rádi poodhrnuli roušku tajemství kolem expozice v kostele Zvěstování Panny Marie. - více ZDE

27.6. 2007 Práce na kapli sv. Anny pokračují 

V kapli sv. Anny v klášterním areálu v Ostrově pokračují práce na rekonstrukci. Dokončeny jsou všechny restaurátorské úkony v interiéru kaple včetně omítek a štukování, osazeny kuželky a balustráda a zkompletováno osvětlení. Nyní se dokončuje vnitřní dlažba. Vně kaple byly dokončeny všechny klempířské prvky a také práce související s otvory (parapety, ostění apod.). Nyní se dokončují svody. Po zkušenostech s budovou kláštera, ze které byly celoměděné svody odcizeny, bude i zde určitá část (do výše 3m nad zemí) provedena z plastu shodné barvy a zbytek bude z mědi. Pokračují také práce na venkovní úpravě terénu, dokončují se vstupy a schodiště. V těchto dnech se uskutečňují přejímky hotových stavebních prací v okrsku (například Gloriet, kaplička vedle Einsiedelnské kaple ad.) včetně Zámeckého parku, kde je mimo jiné dokončena oprava mostku se sochou sv. Jana Nepomuckého (kromě osazení sochy světce). 

15.6. 2007 Klášterní kostel a kaple sv. Kříže (známá jako sv. Anny) se přibližují konečné podobě. V Minulých dnech bylo rozebráno lešení v kapli sv. Kříže, takže bylo možné poprvé vyfotit opravený interiér v celé své kráse. Práce finišují také v kostele, kde se pracuje na fládrování kůru, čistí se dlažba a částečně je také namontováno schodiště na první i druhý kůr. Aktuální fotografie naleznete v sekce kostel a kaple sv. Anny (Kříže). 

Historický Ostrov ukončil další etapu

gloriet.jpg (634367 bytes)V březnu byla úspěšně zakončena čtvrtá etapa, ve které bylo proinvestováno 23,5 milionů korun. Od listopadu 2005, kdy byla realizace projektu fyzicky zahájena, do března 2007 bylo prostavěno již 86,9 milionů korun, z toho 68,9 milionů korun ze Společného regionálního operačního programu a 11,6 milionů korun ze státního rozpočtu. Město Ostrov tak dále pokračuje v úspěšném čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie na obnovu památek ve městě. Zároveň připravuje další aktivity k zajištění propagace obnovených památek, především projekt "Ostrov město památek" se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu nejen ve městě, nýbrž v celém regionu Ostrovska. Jana Blehová, odbor Rozvoje a územního plánování

Poselství budoucím generacím

listiny.jpg (365319 bytes)Dějištěm historicky významné události se stala poslední únorové pondělí Einsiedelnská kaple v Ostrově. Starosta města Jan Bureš vložil za přítomnosti četných zástupců médií poselství budoucím generacím do dvou kovových schránek, které byly poté zapečetěny a vyneseny v pozlacené "makovici" na vršek báně hrobní kaple sv. Anny. Uvnitř jsou tyto dokumenty: osobní zdravice starosty Jana Bureše, historický přehled o vývoji stavby hrobní kaple sv. Anny, popis projektu Historický Ostrov, kopie posledních tří výtisků Ostrovského měsíčníku (12/2006, 01/2007, 02/2007), kopie bankovek a sedm kusů mincí různých hodnot z roku 2006 a také elektronické médium (flash disk) s uloženými daty o dějinách Ostrova a fotografiemi staveb klášterního okrsku. "Doufám, že poselství objeví skutečně až naši vzdálení potomci, nikoli současní vandalové," vyslovil přání za všechny Ostrovany starosta Jan Bureš. Vlastníkem hrobní kaple sv. Anny je město Ostrov. Její konstrukce i vnitřek byly silně poškozeny účinkem vody, mrazu a vegetace. V 90. letech byl objekt provizorně zakryt lepenkovou střechou, nyní je opatřena novou kupolí. Hrobní kaple by měla v budoucnu sloužit jako výstavní síň pro stálou expozici barokního stavitelství. Výstava bude dokumentovat vývoj barokního stavitelství v regionu, stavební postupy v baroku, hlavní kompoziční a architektonické zásady, představí barokní památky v regionu a připomene rod Sachsen-Lauenburků jako stavebníků, kteří v Ostrově vytvořili ojedinělý komplex barokních staveb. Připomenuty by měly být i dobové osobní a umělecké vztahy mezi Ostrovem a Rastattem. (jan)

Jak bude vypadat zámecký park

park.jpg (135726 bytes)Stavební a zahradní úpravy v ostrovském Zámeckém parku, které započaly v minulém roce, jsou stále předmětem diskusí odborníků, ochránců životního prostředí i čtenářů. Mnoho Ostrovanů si klade otázku, co bude výsledkem právě probíhajících úprav, jaká bude konečná podoba parku, který byl až dosud více přírodním místem k procházkám nežli pěstěnou zahradou. Tentokrát jsme dali prostor historikovi architektury Lubomíru Zemanovi, aby informoval občany o stavu parku, jeho rekonstrukci a objasnil některé důvody, vedoucí k výrazným zásahům na území parku. 

Práce se nezastavily ani v zimě

ho02.jpg (113613 bytes)V průběhu zimních měsíců se práce přesuly do interiérů objektů. Za pozornost stojí téměř dokončená oprava střechy pohřební kaple sv. Anny a zajímavý úkaz způsobený nízkým sluncem v zimním období. Fotografii vlevo jsem nazval "Kostel ve stínu kaplí". Více fotografií naleznete ZDE

Byly nalezeny nové části expozice:

ludvik orez maly.jpg (125253 bytes)Ve spolupráci s Římskokatolickou církví a Policií České republiky bylo dohledáno několik původních soch z vybavení kostela Zvěstování panny Marie.  Konkrétně se jedná o sochy krále sv. Ludvíka, dva anděly světlonoše, pannu Marii a část kazatelny od sochaře Möckela.

 

 

Na rekonstrukci objektů se intenzivně pracuje:

Klášterní areál dostává nový kabát   Probíhají restaurátorské práce na interiéru kostela   V posvátném okrsku se znovuzrodila kaplička Panny Marire Bolestné   Pohřební kaple zahalena v lešení

Tiskové zprávy:

 

Památník obětem násilí na Ostrovsku

Zahájení projektu

Nově opravené památky

Uložení kamenných prvků

Likvidace hospodářských budov

Likvidace vojenských objektů

Archeologický průzkum kostela

 

4.7. 2005 | Nové texty na webu

Na tyto stránky byly přidány odborné texty paní Mgr. Zdenky Čepelákové k pohřební kapli sv. Anny, Einsiedelnské kapli a konventu. Tyto texty poskytují celou řadu podrobných a velice zajímavých informací. Za poskytnutí uvedených textů velice děkujeme.

21.6.2005 | Tři nově opravené ostrovské památky zvou k prohlídce

Ostrov má tři čerstvě opravené historické památky: Bílou bránu, Vstupní propyleje a část ohradní zdi Klášterního areálu. 

Hlavní vstup do Zámeckého parku - Bílá brána - spojuje budovu Zámku s Palácem princů. Je unikátní kamenickou prací ostrovského sochaře Martina Möckla z konce sedmnáctého století. Návštěvníky starého Ostrova nyní upoutá nově natřenou bílou plochou. Druhým renovovaným objektem jsou Vstupní propyleje - slavnostní brána, vedoucí z původní Staroměstské ulice do Zámeckého parku, která pochází z doby baroka. Tomuto slohu odpovídá také nový nátěr ve zvláštním barevném odstínu, nazývaném barokní červeň, doplněný bílou. Ke slavnostním Propylejím vede cesta od Bílé brány směrem k řece, přes kamenný most a dál směrem ke Staroměstské ulici - Propyleje jsou vlastně z tohoto pohledu výchozí branou z parku.

"Město Ostrov jako investor oprav již převzalo renovované stavby obou uvedených památek. Nyní se připravuje kolaudace, která je už víceméně formalita - uskutečnit by se měla na konci června," uvedl referent odboru Rozvoje a investic města Petr Michek.

V rozlehlém Klášterním areálu se nachází Pohřební kaple Sasko-Lauenburských, Klášterní kolej s kostelem Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Floriána a kaple Panny Marie Einsiedelnské, která má kopii ve švýcarském Einsiedelnu a německém Rastattu. Kolem areálu vede ohradní zeď, jejíž severní část je nyní také nově opravena. "Je to v místě, kde ohradní zeď odděluje Klášterní areál od skladu Mattoniho Kyselky," upřesňuje referent Michek. Kolaudace opravené ohradní zdi se plánuje na pátek 1. července.

23.5.2005 | Byla schválena podoba památníku násilí na Ostrovsku

Dne 19. května 2005 vzalo zastupitelstvo města Ostrova na vědomí návrh Památníku obětem násilí na Ostrovsku v objektu kaple sv. Floriána v Ostrově v tzv. Posvátném okrsku. Návrh textů památníku naleznete ZDE.

 

 Zajímavé dokumenty:

 Projekt využití klášterního areálu    

 Mapa historického Ostrova   

 

Související projekty:

Památník obětem násilí na Ostrovsku 
(texty pamětních desek, křížová cesta p. Šlezingera, architektonický návrh památníku)  

 

Galerie:

Kaple 
sv. Floriána

Kaple 
panny Marie Einsiedelnské

Pohřební kaple 
sv. Anny

Klášterní kostel 

Konvent

Slavnostní propyleje

Bílá brána

Ohradní zeď


Můžete také navštívit naše partnerské stránky

www.ostrov.cz | www.eOstrov.cz | www.ostrovsko.cz | www.dk-ostrov.cz/pamatky

Poslední změna: 29.1.2008 | Počet návštěv: